ابتدایی

جابجایی معلمان در پایه‌های تحصیلی بدون آموزش مورد تأیید نیست ایلنا: معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جابجایی معلمان بدون آموزش مورد تأیید نیست، گفت: گاهی بر اساس شرایط، معلمان یک پایه در پایه دیگری تدریس می‌کنند لذا مراکز آموزشی موظفند روش آموزش کتب‌ جدید را به معلمان ارائه کنند.   به […]

شهر خبر

صبحانه

label, , , , , ,

About the author