ادامه تحصیل برای دانشجو معلمان ممنوع شد

ادامه تحصیل برای دانشجو معلمان ممنوع شد

دانشگاه فرهنگیان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشجو معلمان نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند

ادامه تحصیل برای دانشجو معلمان ممنوع شد

(image)

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشجو معلمان نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند

ادامه تحصیل برای دانشجو معلمان ممنوع شد

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author