بازگشت به پداگوژی

بازگشت به پداگوژی

خبرگزاری فارس: آغاز ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کشور از فردا

در آموزش ما،گویی گمشده ای مهم وجود دارد که با هزار زرق و برق و نمودار و شاخص آماری هم نمی توان جای آن را پر کرد و کاری کرد که کسی سراغش را نگیرد. از زمانی که آموزگار، تبدیل به “تکنسین یا ماشین آموزش” گشت یک چیز مهمی از آموزش ما رخت بربست و رفت.

بازگشت به پداگوژی

(image)

در آموزش ما،گویی گمشده ای مهم وجود دارد که با هزار زرق و برق و نمودار و شاخص آماری هم نمی توان جای آن را پر کرد و کاری کرد که کسی سراغش را نگیرد. از زمانی که آموزگار، تبدیل به “تکنسین یا ماشین آموزش” گشت یک چیز مهمی از آموزش ما رخت بربست و رفت.

بازگشت به پداگوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author