حدود 5 هزار و 200 میلیاردتومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان اختصاص پیدا می کند

حدود 5 هزار و 200 میلیاردتومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان اختصاص پیدا می کند
نوآوران

حدود 5 هزار و 200 میلیاردتومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان اختصاص پیدا می کند

نوآوران
حدود 5 هزار و 200 میلیاردتومان برای پرداخت پاداش فرهنگیان اختصاص پیدا می کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author