شنبه آزمون شمیم دانش جبرانی

شنبه آزمون شمیم دانش جبرانی
👈 آزمون مجدد دوم دوره شمیم دانش ۹۹۵۰۶۱۴۶ ⭕️ زمان شروع آزمون: ساعت ۹ صبح شنبه ۳۰ دی ⭕️ زمان پایان آزمون: ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۲ بهمن ⭕️ تعداد سوالات آزمون ده سوال و زمان آزمون ۱۵ دقیقه 👈 آزمون مجدد نهایی دوره شمیم دانش ۹۹۵۰۶۱۴۶ ⭕️ زمان شروع آزمون: ساعت ۹ صبح سه […]

شنبه آزمون شمیم دانش جبرانی

👈 آزمون مجدد دوم دوره شمیم دانش ۹۹۵۰۶۱۴۶ ⭕️ زمان شروع آزمون: ساعت ۹ صبح شنبه ۳۰ دی ⭕️ زمان پایان آزمون: ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۲ بهمن ⭕️ تعداد سوالات آزمون ده سوال و زمان آزمون ۱۵ دقیقه 👈 آزمون مجدد نهایی دوره شمیم دانش ۹۹۵۰۶۱۴۶ ⭕️ زمان شروع آزمون: ساعت ۹ صبح سه […]
شنبه آزمون شمیم دانش جبرانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author