موضوعیت نداشتن عایله مندی

 بانوان شاغل .وبازنشسته.خشنامه ۷۱۰/۲۵ کارمندان بانوان شاغل و بازنشسته که با فوت همسر عایله مندی دریافت می کردنده اند. براساس بخشنامه سازمان مدیریت ونظارت بودجه موضوعیت ندارد

دانلود موزیک

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author