۷۱۰/۲۵اظهارنظر

حوضوعیت نداشتن عایله مندی  بانوان شاغل .وبازنشسته.خشنامه ۷۱۰/۲۵ کارمندان بانوان شاغل و بازنشسته که با فوت همسر عایله مندی دریافت می کردنده اند. براساس بخشنامه سازمان مدیریت ونظارت بودجه موضوعیت ندارد

دانلود فیلم

label, , , , , ,

About the author