90 درصد تالاب نوروزلوی میاندوآب آبگیری شد

90 درصد تالاب نوروزلوی میاندوآب آبگیری شد

90 درصد تالاب نوروزلوی میاندوآب آبگیری شد

رئیس اداره محیط زیست میاندوآب گفت: بارش اخیر و طغیان رودخانه زرینه رود این شهرستان سبب آبگیری نزدیک به 90 درصد از منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شد

90 درصد تالاب نوروزلوی میاندوآب آبگیری شد

(image)

رئیس اداره محیط زیست میاندوآب گفت: بارش اخیر و طغیان رودخانه زرینه رود این شهرستان سبب آبگیری نزدیک به 90 درصد از منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شد

90 درصد تالاب نوروزلوی میاندوآب آبگیری شد

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author