مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان

 

مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در مدارس اصفهان
label, ,

About the author