رتبه بندی

رتبه بندی

فرم منتشر شده رتبه بندی  در فضای اجتماعی  و مربوط به بخشنامه سالهای قبل می باشد  تنها تغییرات جزیی در امتیازات دارد.که بعضی ها یا رتبه  وبخشنامه جدید اشتباه گرفته اند. واین بخشنامه از قبل وجود داشته  است .    مثلا برای رتبه عالی سوابق ۲۴ لازم بوده  که این شرایط از قبل  و الان می باشد  فقط نمره ارزشیابی از ۹۰به ۸۵  تغییر یافته است .

 

رتبه بندی

فرم منتشر شده رتبه بندی  در فضای اجتماعی  و مربوط به بخشنامه سالهای قبل می باشد  تنها تغییرات جزیی در امتیازات دارد.که بعضی ها یا رتبه  وبخشنامه جدید اشتباه گرفته اند. واین بخشنامه از قبل وجود داشته  است .    مثلا برای رتبه عالی سوابق ۲۴ لازم بوده  که این شرایط از قبل  و الان می باشد  فقط نمره ارزشیابی از ۹۰به ۸۵  تغییر یافته است .

 

رتبه بندی

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , ,

About the author