تیتر جهت دار یک خبرگزاری علیه میاندوآب!

یک خبرگزاری در اقدامی عجیب، از تیتری جهت دار و اهانت آمیز نسبت به میاندوآبی ها در یک خبر استفاده کرده است.

دانلود فیلم جدید

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author